CLASSICAL DANCES OF INDIA (By Sangeet Natak Akademi)

Spread the love
S.No Dance Form State
1. Bharatanatyam Tamil Nadu
2. Kathak Uttar Pradesh
3. Kathakali Kerala
4. Kuchipudi Andhra Pradesh
5. Manipuri Manipur
6. Mohiniyattam Kerala
7. Odissi Odisha
8. Sattriya Assam

Leave a Reply