TET – Weekend Schedule – 25.05.2019 & 26.05.2019

Weekend Batch Schedule – T.Nagar

TN – TET  @ Usman Road Branch – Paper I & Paper II Maths & Sciecne

DATE Class
(08.00–10.00 AM)
Class
(10.30–4.00 PM)
Class
(4.30–8.00 PM)
25.05.2019 Biology
(Mr.Parasuram)
Maths
(Ms.Amrutha)
Biology
(Mr.Parasuram)
26.05.2019 Biology
(Mr.Parasuram)
Maths
(Ms.Amrutha)
Biology
(Mr.Parasuram)

TN – TET  @ Usman Road Branch – Paper I & Paper II – Social Science

DATE Class
(10.00–1.00 PM)
Class
(2.00–5.00 PM)
25.05.2019 History
(Mr.Ganapathy)
History
(Mr.Ganapathy)
26.05.2019 History
(Mr.Ganapathy)
History Test

Leave a Reply