இந்தியா தேசியச்சின்னங்கள்

01. தேசிய கீதம் – ஜனகணமன (Jana Gana Mana by Rabindranath Tagore) 02. தேசியப்பாடல் – வந்தே மாதரம் (Vande Mataram by Bankim Chandra Chatterjee) 03. தேசியச்சின்னம் – அசோகச்சக்கரம் 04. தேசியக்கொடி – மூவர்ணக்கொடி 05. தேசிய மொழி – இந்தி 06. தேசிய பறவை – மயில் Read more

TYPES OF WRITS

Writ Name Meaning Purpose of the Writ Habeas Corpus You may have the body To release a person who has been detained unlawfully whether in prison or in custody Mandamus We Command To secure the performance of public duties by Read more