சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த அறிக்கைகள்

தண்ணீரின் தரத்திற்கான வரையறைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நல்ல பயன்பாட்டு முறை தண்ணீரின் தரம் வரையறைகள் வழக்கமான சுத்திகரிப்பு செய்யப்படாத, ஆனால் கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட நீர் நிலை A 100 மில்லியில் மொத்த கோலி வகை உயிரினங்கள் எண்ணிக்கை (MPN/100ml) 50 அல்லது அதற்கு குறைவாக அமில காரத் தன்மை 6.5 முதல் 8.5 வரை ஒரு Read more

கதிரியக்கத்திலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான வழிகள்

கைபேசியிலிருந்து வெளியாகும் கதிரியக்கத்திலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான வழிகள் கைபேசியில் நாம் பிறரிடம் பேசும்போதும், அவற்றின் மூலம் குறுஞ்செய்திகள் அனுப்பும் போதும் கதிரியக்கம் வெளியிடப்படுகிறது. இவற்றால் ஏற்படும் கதிரியக்கத்தால் ஏற்படும் உடல் நலக் குறைபாடுகள் பற்றி தெளிவாக அறியப்படவில்லை. எனினும் சில ஆய்வுகளின் முடிவுகள், செல்போனிலிருந்து வெளியாகும் கதிரியக்கம் மூளை மற்றும், வாய் போன்ற உடல் Read more

மாசுபடுதல்

மாசு என்றால் என்ன? மாசு என்பது சுற்றுப்புற சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் பொருட்களை சுற்றுப்புறத்தில் வெளியிடுவதாகும். பொதுவாக மனிதனின் செயல்பாடுகளால் சுற்றுப்புறத்திற்கு கேடு விளைவிக்கப்படும் பொருட்களை வெளியிடுவதே மாசுபடுதல் என்கிறோம். மனிதனின் நடவடிக்கைகளால் சுற்றுப்புறத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் பொருட்களை வெளியிடுவதால் ஏற்படும் எதிர்மறை விளைவுகளையே மாசுபடுதல் என்று அறியப்படுகிறது. மாசுகளின் ஆதாரம் இராசயன தொழிற்சாலைகள், எண்ணெய் Read more