Regular Batch Schedule – (17-07-2017 to 21-07-2017 ) Usman Road- JAI HIND IAS ACADEMY


T.Nagar 7-9am (TNPSC) Batch Schedule USMAN ROAD

Date

Class – 7am to 9am

17.07.2017 – Monday

தமிழ்

18.07.2017 – Tuesday

தமிழ்
19.07.2017 – Wednesday

தமிழ்

20.07.2017 – Thursday

தமிழ்

21.07.2017 – Friday

தமிழ் 

T.Nagar 10.00-12.00pm– (TNPSC) Batch USMAN ROAD

Date Class

10am-12pm

Test

2.30- 3.00pm

17.07.2017 – Monday தமிழ் 9th தமிழ் 1st  Term +

10th English- Test 1

18.07.2017 – Tuesday தமிழ் 9th தமிழ் 2nd Term +

10th English- Test 2

19.07.2017 – Wednesday தமிழ் 9th தமிழ் full Term

+

11th English- Test 1

20.07.2017 – Thursday தமிழ் 10th தமிழ்  1st  Term +

 11th English- Test 2

21.07.2017 – Friday தமிழ் 10th தமிழ் 2nd Term +

12th English- Test 1

 

 T .Nagar 10.00-12.00pm– (UPSC) Batch USMAN ROAD

Date Class

10am-12pm

17.07.2017 – Monday GEOGRAPHY
18.07.2017 – Tuesday GEOGRAPHY
19.07.2017 – Wednesday GEOGRAPHY
20.07.2017 – Thursday GEOGRAPHY
21.07.2017 – Friday GEOGRAPHY

 T.Nagar 6-8pm Batch Schedule USMAN ROAD

Date Class – 6pm to 8pm
17.07.2017 – Monday Aptitude
18.07.2017 – Tuesday Aptitude
19.07.2017 – Wednesday Aptitude
20.07.2017 – Thursday Aptitude
21.07.2017 – Friday Aptitude