Regular Batch Schedule Usman Road (26-07-2017 to 30-07-2017)- JAI HIND IAS ACADEMY


T.Nagar 7-9am (TNPSC) Batch ScheduleUSMAN ROAD

Date Class – 7am to 9am
26.06.2017 – Monday Polity
27.06.2017 – Tuesday Polity
28.06.2017 – Wednesday Polity
29.06.2017 – Thursday Polity
30.06.2017 – Friday Polity


T.Nagar 10.00-12.00pm– (TNPSC)
Batch USMAN ROAD

Date Class

10am-12pm

26.06.2017 – Monday History
27.06.2017 – Tuesday History
28.06.2017 – Wednesday History
29.06.2017 – Thursday History
30.06.2017 – Friday Indian National Movement Test

T.Nagar 10.00-12.00pm– (SSC/RRB) Batch USMAN ROAD

Date Class

10am-12pm

26.06.2017 – Monday Aptitude
27.06.2017 – Tuesday Aptitude
28.06.2017 – Wednesday Aptitude
29.06.2017 – Thursday Aptitude
30.06.2017 – Friday Aptitude


T.Nagar 6-8pm
(TNPSC)  Batch ScheduleUSMAN ROAD

Date Class – 6pm to 8pm

26.06.2017 – Monday

Polity
27.06.2017 – Tuesday Polity
28.06.2017 – Wednesday Polity
29.06.2017 – Thursday Polity

30.06.2017 – Friday

Polity