Weekend Schedule – 14.09.2019 & 15.0.2019

Weekend Batch Schedule – T.Nagar

Group IV,RRB – NTPC –  Class Schedule @ T.Nagar Branch

DATE Class (10.00-1.00 PM) Class (2.00–5.00 PM)
14.09.2019 Botany (Ms.Thiyagathilagam) Reasoning Test-2
15.09.2019 Botany (Ms.Thiyagathilagam) Aptitude Test-2

TNEB – Assistant Engineer @ T.Nagar Branch

DATE Class (10.00-1.00 PM) Class (2.00–5.00 PM)
14.09.2019 Engineering Physics (Mr.Karthikeyan)
15.09.2019 Engineering Physics (Mr.Karthikeyan) Engineering Physics (Mr.Karthikeyan)

Agriculture Officer @ T.Nagar Branch

DATE Class (10.00-1.00 PM) Class (2.00–5.00 PM)
15.09.2019 Agriculture (Ms.Sasi) Agriculture (Ms.Sasi)

Weekend Batch Schedule – Tambaram

TNUSRB – Taluk SI,RRB, TNPSC – Group II

DATE Class(10.00 – 01.00 PM) Class (2.00–5.00 PM)
14.09.2019 Aptitude (Mr.Vignesh) SI & RRB (Reasoning Test-2)
15.09.2019 Aptitude (Mr.Vignesh) SI & RRB (Reasoning Test-3)

Weekend Batch Schedule – Anna Nagar

Taluk SI, TNPSC

DATE Class(10.00–1.00PM) Class(2.00–5.00 PM)
14.09.2019/15.09.2019 No Class No Class