WEEKEND SCHEDULE – 07.09.2019 & 08.09.2019

Weekend Batch Schedule – T.Nagar

Group II,RRB – NTPC –  Class Schedule @ T.Nagar Branch

DATE Class (10.00-1.00PM) Class (2.00–5.00 PM)
07.09.2019 Botany
(Ms.Thiyagathilagam)
Reasoning Test
08.09.2019 Botany
(Ms.Thiyagathilagam)
Aptitude Test

TNEB – Assistant Engineer @ T.Nagar Branch

DATE Class (10.00-1.00 PM) Class (2.00–5.00 PM)
07.09.2019 Basic Mechanical Engineering
(Mr.Karthikeyan)
08.09.2019 Basic Mechanical Engineering
(Mr.Karthikeyan)

Agriculture Officer @ T.Nagar Branch

DATE Class (10.00-1.00 PM) Class (2.00–5.00 PM)
08.09.2019 Agriculture Test Agriculture (Ms.Sasi)

Weekend Batch Schedule – Tambaram

TNUSRB – Taluk SI,RRB, TNPSC – Group II

DATE Class (10.00 – 01.00 PM) Class (2.00–5.00 PM)
07.09.2019 Aptitude (Mr.Vignesh) SI &RRB
(Reasoning Test)
08.09.2019 Aptitude (Mr.Vignesh) SI &RRB
(Reasoning Test)

Weekend Batch Schedule – Anna Nagar

Taluk SI, TNPSC

DATE Class (10.00–1.00 PM) Class (2.00–5.00 PM)
07.09.2019 No Class No Class
08.09.2019 No Class No Class